یکشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۰۷:۰۶ ۳۴۹
طبقه بندی:
  • آرشیو
  • مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/16 (تجدیدی نوبت سوم) «تمدید مهلت خرید اسناد»

خرید چوب ایرانی در ابعاد مختلف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/16 (تجدیدی نوبت سوم) «تمدید مهلت خرید اسناد»

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغالسنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی در ابعاد مختلف

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ٧٥ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1401/09/21

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:30 روز دوشنبه به تاریخ 1401/09/28

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1401/09/28 رأس ساعت 08:00 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلـغ یـک میلیـون ریـال بـه شـماره حسـاب ١١٨٨٠٠١٩٧٨٠٣ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید بـا شـماره ٥-٣٢٨٢٤٥٥١-٠٥٦( داخلـی ٣٦٥٣ و ٣٦٥٤ )تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: