چچ

خط مشی

خط مشی کیفیت ، ایمنی ، بهداشت شغلی، زیست محیطی و انرژی

شرکت زغال سنگ پروده طبس متعهد است با تکیه بر قابلیتها و توانایی های خود در زمینه طراحی ، استخراج و فرآوری زغال سنگ نیازها و انتظارات شرکتهای سهامدار و ذینفعان خود را در قالب مسئولیتهای حرفه ای و اجتماعی برآورده نماید .

این شرکت با ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان و رویکرد تولید و توسعه پایدار ، یکپارچگی و دانایی محوری ، چشم انداز خود را تبدیل شدن به یکی از شرکتهای برتر در زمینه طراحی ، تولید و فرآوری زغال سنگ قرارداده است .و در این مسیر از طریق استقرار نظام یکپارچه مدیریتی و پیاده سازی و بهره گیری از الگوهای تحول و تعالی سازمانی نظام مدیریت یکپارچه، خود را ملزم به رعایت الزامات ، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی قانونی و سایر الزامات در زمینه مدیریت کیفیت ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای ، محیط زیست و مدیریت انرژی می داند و به همین دلیل موارد ذیل را برنامه ریزی و اجرا نماید .

رئوس کلی خط مشی :

  1. استقرار نظام یکپارچه در محدوده کاری شرکت و بهبود مستمر
  2. تعیین اهداف ، بازنگری و برنامه ریزی جهت دستیابی به آنها
  3. ارتقاء سطح دانش و آگاهیهای کارکنان از طریق استفاده از فن آوریهای نوین ، پژوهش ، آموزش و باز آفرینی
  4. برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش بهره وری و ایجاد تحول اداری
  5. توجه جدی به نوآوری و ایجاد محیط مناسب جهت خلاقیت و مشارکت بیشتر کارکنان
  6. پیش گیری از حوادث و بیماریهای شغلی و آلودگیهای زیست محیطی و حفاظت و صیانت از محیط زیست ، مدیریت و بهبود ضایعات و پسماندها ، کاهش و حذف مخاطرات ، حفاظت از سلامت دارائیها و سرمایه های انسانی و ارتقاء عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی و سلامت فردی
  7. توجه به نیازهای مشتری و ذینفعان ، همچنین تلاش برای برآورده نمودن آنها
  8. تامین و استفاده بهینه از کلیه منابع سازمانی شامل منابع انسانی ،منابع اطلاعاتی ، تجهیزات ، انرژی و منابع مالی
  9. بهبود عملکرد انرژی سازمان و سیستم مدیریت انرژی

برای تحقق اصول گفته شده در این خط مشی ، شرکت خود را مقید به رعایت الزامات استانداردهای

ISO 9001 :2015 ، ISO14001:2015، ISO 45001:2018و ISO 50001:2018

دانسته و تمامی فعالیتهای شرکت را به صورت منظم بازنگری و ممیزی نموده تا مبنایی برای بهبود مستمر و اثر بخشی سیستمهای مدیریت گردد .مسئولیت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در مرحله اول برعهده مدیریت عامل و مدیران ارشد و در مرحله بعد به عهده کلیه کارکنان شرکت میباشد.

این خط مشی از طریق سایت اینترنتی سازمان همواره در دسترس عموم قرار داشته و در معرض دید کارکنان در بخشهای ستادی و صف بوده ، همچنین بصورت سالیانه با استفاده از بازخورد های طرفهای ذینفع و نیز عملکرد سازمان مورد بازنگری قرار می گیرد .

خط مشی شرکت زغالسنگ پرورده طبس

آدرس کوتاه شده: