چچ

اعضای هیات مدیره

جناب آقای رمضان کریتی ثانی نائب رئیس و مدیرعامل - موظف

جناب آقای غلامرضا مؤذنی رئیس هیات مدیره - غیر موظف

جناب آقای سیدحمیدرضا موسوی عضو موظف هیات مدیره

جناب آقای محمد قضائی پاکدهی عضو غیر موظف هیات مدیره

جناب آقای ناصر شجاعی عضو غیر موظف هیات مدیره

آدرس کوتاه شده: